תקנון

קאנטרי קהילתי החשמונאים ת"א תקנון ונהלים

קאנטרי קהילתי "חשמונאים" נועד לאפשר למנויים ומבקרים בו, פעילות תרבותית של נופש וספורט, כשהנהלת

הקאנטרי מתחייבת לעשות כל שביכולתה לקידום מטרה זו.

מטרת התקנון- להבטיח אוירה נעימה במקום, תוך שמירה על כללי הסדר, כפי שיובאו בהמשך.

הסכמתם המלאה של המנויים לכללים המפורטים להלן ומילוי כל ההוראות ותקנות הקאנטרי הם תנאי מוקדם

לשהות בו.

מרגע העברת הצ'יפ המנוי נכנס לתוקפו והכללים האמורים יחולו על המנוי.

נהלים כלליים:

 • הכניסה לשטח הקאנטרי הינה רק ע"י הצגת צמיד אלקטרוני.
 • צמיד אלקטרוני הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
 • על המנוי להישמע לכל ההוראות והכללים המופצים ע"י הנהלת הקאנטרי באמצעות מנשרים ו/או

פרסומים על לוחות המודעות בשטח הקאנטרי ו/או באתר הקאנטרי.

 • על המנוי להישמע להוראות בע"פ של עובדי הקאנטרי או באי כוחה של ההנהלה. במקרים חריגים

צוות הקאנטרי רשאי להעביר את המנוי לבירור במשרדי ההנהלה.

 • כל מנוי בקאנטרי מחויב לשמור על רכוש הקאנטרי ועל הניקיון.
 • זמני פתיחה וסגירה של הקאנטרי על מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות. הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם

של הבאים מבעוד מועד באמצעות לוחות המודעות.

 • אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים בשטחי הקאנטרי. כמו כן, יש להקפיד לא להשאיר בגדים

תלויים במלתחות בעת השהות בקאנטרי.

הנהלת הקאנטרי לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שיגרם לרכוש זה.

 • ילדים עד גיל 10 שנים חייבים בליווי של מבוגר.
 • הורים ו/או מלווים אחראים על מעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים בכל זמן שהותם של הילדים בשטח

הקאנטרי. הפרת הסדר ע"י הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.

 • עפ"י הרחבת חוק העישון אין לעשן בכל מתחם הקאנטרי!
 • אין להכניס לקאנטרי דברי אוכל ומשקאות חריפים!

הנהלת הקאנטרי שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק חברותו של מנוי אשר יעבור על

הוראות אלו. וסופי מכל תביעה

 • כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח הקאנטרי אסורה!
 • משחקי קלפים/ מזל או הימורים בכסף אסורים!
 • אין להכניס לקאנטרי כל סוגי פיצוחים, הכנסת צידניות אסורה!
 • יש להקפיד לא להשליך פסולת במתחם הקאנטרי.
 • עפ”י הוראות משטרת ישראל אין להכניס כלי נשק לקאנטרי!
 • אין להשתמש במערכת הכריזה להודעות אישיות.
 • המנוי משחרר את המועדון, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם-אופן מלא , מוחלט

דרישה טענה ואחריות על פי דין ו/או הסכם , לכל פגיעה פיזית או אחרת או נזק שיגרם למנוי כתוצאה

מהשתתפות בפעילות במועדון והשימוש במתקניו .

 • מנוי שיאבד את צמיד האלקטרוני יחויב בקניית צמיד חדש בתשלום במזכירות הקאנטרי.

●  חנייה חינם למנויים בלבד עד 4 שעות מרגע כניסה לחנייה.

 • במקרה של הפרת משמעת/הוראות רשאית הנהלת הקאנטרי להביא את המנוי בפני ועדת משמעת. בסמכות ועדת המשמעת להעניש חברים כולל הרחקה מפעילות עד תקופה של 3חודשים ואף

הפסקת חברות בקאנטרי.

 • מנהל הקאנטרי רשאי לאסור כניסת מנוי לקאנטרי עד לבירור ענייניו בפני ועדת המשמעת לתקופה

של עד 14 יום.

 • הנהלת הקאנטרי רשאית להפסיק באמצע העונה חברותו של מנוי או לא לחדש חברות של מנוי בשל

בעיית משמעת או בשל סיבה אחרת והכול לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת הקאנטרי.

 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הקאנטרי בחלקו או את כולו בפני המנויים לצורך

תחזוקה שוטפת, אירועים מיוחדים ו/או שיפוץ כזה או אחר.

הקפאה/ ביטול מנוי

 • הקפאת מנוי ללא תשלום תינתן רק בשל אחת מן הסיבות הבאות:

❖ שרות מילואים של המנוי לתקופה של 10 ימים רצופים ומעלה כנגד המצאת אישור מצה"ל.

❖ מצב בריאותי של מינימום 10 ימי מחלה רצופים, המונע מהמנוי לעסוק בפעילות גופנית כנגד המצאת

אישורים רפואיים מתאימים )רופא מומחה.( תקופת ההקפאה אשר נצברה במהלך המנוי לא תעלה

על 45 ימים. תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי.

 • ניתן לבצע הקפאה בתשלום החל משבועיים עד חודש בשנה.
 • הקפאה ל- 14 ימים רצופים )שבועיים( ראשונים חינם
 • מנוי יחיד ישלם על שבועיים הקפאה 60₪
 • מנוי זוגי ישלם שבועיים 100₪
 • מנוי זוגי +ילד ישלם על שבועיים 130₪
 • תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי.
 • ניתן לבטל את המנוי בכל עת בכתב )דואר רשום, דואר אלקטרוני או פקס(
 • תוקף ביטול העסקה, חודש ממסירת הודעת הביטול של המנוי
 • הובא לידיעתי כי קיימים שני מסלולים לתשלום:

.1 מסלול שנתי, עסקה קצובה, הכוללת דמי ביטול .2 מסלול חילופי למסלול העסקה הקצובה. מסלול חודשי ללא דמי ביטול

גובה דמי הביטול

 • ההפרש בין המחיר החודשי במסלול החילופי ללא דמי ביטול, לבין המחיר החודשי במסלול עסקה

קצובה הכוללת דמי ביטול, כפול מספר חודשי השימוש.

 • אם המנוי בוטל בשליש הראשון של תקופת המנוי בעסקה קצובה )ארבעת החודשים הראשונים(
 • , דמי הביטול לא יעלו על 25% ממחיר המנוי.
 • אם המנוי בוטל בשליש השני של תקופת המנוי בעסקה קצובה )ארבעת החודשים האמצעיים,( דמי

הביטול לא יעלו על 20% ממחיר המנוי.

 • אם המנוי בוטל בשליש האחרון של תקופת המנוי בעסקה קצובה )ארבעת החודשים האחרונים,( דמי

הביטול לא יעלו על 17% ממחיר המנוי.

הערות:

 • מנויים חדשים יחויבו בתשלום דמי רישום חד פעמי-יחיד 250 ₪ זוגי 390 ₪
 • אובדן צמיד כניסה והנפקת צמיד חדש יחויב המנוי ב 50 .₪
 • ילדים עד גיל שנתיים במסגרת המשפחה אינם חייבים בתשלום. )התאריך הקובע הוא יום הרישום של

המשפחה.(

 • ילד עד גיל 10 אינו יכול לעשות מנוי בודד.
 • ניתן למכור את המנוי לאדם אחר. במידה וישנם הפרשים במנוי- רוכש המנוי יישא בתשלום הנוסף.

אם מדובר במנוי חדש יהיה עליו לשלם דמי רישום חד פעמיים.

 • מתן הנחה ע"ב גיל יינתן לפי היום בו המנוי נרשם.
 • ההחזר הכספי יתבצע באותו אופן בו ביצע המנוי את התשלום לקאנטרי. החזר עבור תשלום במזומן

יוחזר בהמחאה.

בריכת השחייה:

 • רחצה ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט!
 • יש להישמע להוראות המצילים ועוזריהם.
 • הריצה, הקפיצה, האכילה והעישון בשטח הבריכות אסורים בהחלט!
 • בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובעי ים!
 • חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה!
 • אסורה הכנסת מזרוני ים, גלגלי ים, סירות, אקדחי מים, מטקות וכד' לשטח הבריכה.
 • הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ההורים/ מלווים מבוגרים! )מגיל 15 ומעלה בלבד.(!
 • הכניסה לבריכה אסורה ללא בגד ים! לילדים שאינם גמולים חובה לשים טיטול ים!
 • הכנסת עגלות ילדים לשטח הבריכות אסורה בהחלט!
 • השחייה מותרת במסלולי השחייה בלבד, השחייה נגד הכיוון אסורה, יש לשחות בהתאם לשילוט!
 • חל איסור מוחלט להכניס לשטח הבריכה כלי זכוכית מכל סוג שהוא!
 • בבריכות השחייה יתקיימו מידי פעם או באופן קבוע אימוני שחייה, שיעורי שחייה והתעמלות במים.

כמו כן תתקיימנה מידי פעם תחרויות שחייה. הנהלת הקאנטרי תודיע על כך מראש לחברים.

 • במהלך שיעורי השחייה אין כניסה לאזור בו לומדים שחייה.
 • הכניסה לשטח הבריכות אך ורק בבגדי ים, הכניסה עם נעליים, מכנסיים קצרים או בגדים אחרים

אסורה בהחלט!

 • במטרה לשמור על בריאות המנויים חל איסור מוחלט להיכנס למים לאנשים הסובלים ממחלות עור,

פצעים או מחלות מדבקות.

 • הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת השחייה.
 • הנהלת הקאנטרי רשאית לסגור את בריכת השחייה לצורך שיפוצים ותיקונים, הודעה מראש על כך

תימסר למנויים.

ג'אקוזים וסאונות:

 • הכניסה מותרת מגיל 16ומעלה בלבד!
 • הכניסה אסורה לסובלים מבעיות לב ו/או לחץ דם ולסובלים מבעיות עור ופצעים.
 • חובה להתקלח לפני הכניסה לג'אקוזי!
 • אסור לעשן, להסתבן, להשתמש בשמפו ולהתגלח בסאונות ובג'אקוזי!
 • אין לייבש בגדים, מגבות ונעליים בסאונה היבשה! סכנת שריפה!
 • יש להצטייד במגבת אישית בכניסה לסאונה היבשה!
 • אסור לשפוך מים על אבני התנור בסאונה היבשה! הדבר מסכן חיי אדם!
 • אסור להכניס דברי מאכל לסאונה ולג'אקוזי!
 • זמני ההפעלה ייקבעו ע"י הנהלת הקאנטרי!
 • הוראות הכניסה והשהייה בסאונות ובג'אקוזים מחייבת את כל המשתתפים.

תאי שמירת חפצים )בתשלום:(

 • מספרם של התאים מוגבל וכל הקודם זוכה!
 • אין להשאיר בתאים כסף וחפצים יקרי ערך! הנהלת הקאנטרי אינה אחראית על חפצים וציוד אישי

שנשארו בתאים ונגנבו.

 • במידה והמנוי לא יפנה את התא בזמן, רשאית הנהלת הקאנטרי לפנות בעצמה את התא ולהחליף

את המנעול והמפתח ולא תהיה אחראית לתכולתו.

אולם כושר:

14 ומעלה, ומותנית במילוי וחתימת הצהרת

 • הכניסה לאולם הכושר מותרת למנויים בלבד ומגיל

בריאות .

 • לבוש ספורט מלא )כולל נעלי ספורט( ומגבת גדולה הינם חובה!
 • השימוש בדאודורנט-מומלץ!
 • חל איסור לנהל שיחות בפלאפון באולם הכושר.
 • ההנהלה רשאית להגביל את זמן השימוש במכשירים בשעות העומס!
 • משתמשים חדשים חייבים לקבל הדרכה ראשונית מהמדריך באולם הכושר לפני תחילת האימונים.
 • סוגי ועוצמת המוסיקה במועדון הכושר בסמכותו הבלעדית של המדריך האחראי.
 • כניסת גילאי 14-16 תותר רק בימים ובשעות כפי שיפורסמו ע"י ההנהלה.
 • בני נוער בגילאי 14-18 חייבים להציג בנוסף לכל ההנחיות את אישור ההורים להתאמן באולם הכושר.
 • בעת השימוש בפס הריצה חובה להדק את רצועת הבטיחות לדש החולצה.

אולם הספורט, פעילות סייקלינג

 • הכניסה לאולם הספורט בתלבושת ספורט מלאה כולל נעלי ספורט
 • אסור להיכנס לאולם הספורט בבגדי ים או פלג גוף חשוף.
 • הפעילויות בחדר הסייקלינג הינם בתשלום. יש להזמין מקום לפעילות מראש ולפי ההוראות שיפורסמו

ע"י הנהלת הקאנטרי.

 • יש להגיע לשיעורי הסייקלינג )אופניים( בתלבושת ספורט מלאה, מגבת אישית ובקבוק מים, וכן

להמציא אישור רפואי כפי שמחייב החוק.

נהלי ניקיון והיגיינה:

 • יש לשמור על הניקיון ולהשליך את הפסולת לפח!
 • יש להקפיד לשמור על הניקיון במלתחות ובשירותים.
 • חל איסור מוחלט להשתמש בצבעי שיער ובכל סוג של טיפול בשיער/ בגוף בשטח המלתחות

והקאנטרי.

 • במטרה לשמור על בריאות המנויים חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות וגרויי עור כלשהם

להשתמש במתקני הקאנטרי.

 • נא לא להשאיר מגבות ובגדי ים רטובים בתאים.
 • נא להקפיד לא להשאיר בגדים תלויים וציוד אישי במלתחות בזמן השהות בקאנטרי.

חוגים, פעילויות ומופעים:

 • הפעילות במסגרת החוגים תתבצע בהתאם לשעות הפעילות כפי שיפורסמו מעת לעת ובהתאם

למפורט בלוחות המודעות/ דף עדכון חודשי.

 • המנויים מתבקשים לפעול עפ"י ההוראות שיינתנו במיוחד לכל פעילות.
 • מרבית הפעילויות בקאנטרי אינן כרוכות בתשלום נוסף, אך לחלק מן החוגים והפעילויות לילדים יגבה

תשלום נוסף, בהתאם לרשימת החוגים שתתפרסם מראש.

 • הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילות של חוג מסוים או מספר חוגים היה

וכמות הנרשמים אינה מאפשרת קיום פעילות מלאה.

 • הכניסה לחוגים ופעילויות המאורגנות ע"י הנהלת הקאנטרי הן בחלקן בחינם וחלקן בתשלום, בחלק

מן האירועים ניתן להכניס אורחים בתשלום מיוחד.

בפעילויות מבוקשות במיוחד כל הקודם לרכוש כרטיס זוכה!

 • חוגי המבוגרים מתקיימים לאורך כל השנה )למעט תקופה קצרה של חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט.( חוגי הילדים מתקיימים בכפוף לימי הלימודים בבתי הספר. בחופשות, הנהלת הקאנטרי תקבע

אירועים ופעילויות מיוחדות לילדים.

 • החזר כספי לרישום לחוגים יתבצע רק לאחר בקשה בכתב ואישור מהנהלת הקאנטרי. בכל מקרה 4

חודשים לפני סיום החוג לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא. הסכום שיוחזר הוא הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת גם את אותו החודש בו

התקבלה ההודעה בכתב, ובניכוי 10% מיתרת הכסף להחזרה.

 • לימודי שחיה וחוגי שחיה הינם בתשלום נוסף. החזר כספי ללימודי השחייה הם בהתאם לתקנון

העירוני.

 • בחוגי הספורט למבוגרים הכניסה מגיל 18 ומעלה.

הנהלת הקאנטרי רשאית להכניס אורחים הן בתשלום והן לא בתשלום כולל ילדי קייטנות חיצוניות.

הנהלת הקאנטרי רשאית להגביל כניסת אורחים בכל עת וללא הודעה מראש. כניסת אורחים תתאפשר רק ע"י רכישת כרטיסיות. במקרים בהם הבריכה אינה עמוסה במתרחצים

תתאפשר רכישת כניסה חד פעמית.

אורחים:

 • שהיית האורחים ופעילותם מוגבלת לשטחי הקאנטרי הבריכות והמלתחות בלבד, שאר המתקנים הם

מחוץ לתחום האורחים )אולם הכושר, חוגים,וכו.('

 • הוראות התקנון והנהלים של הקאנטרי חלים גם על האורחים.

שעות סגירה שונות מהרגיל:

 • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 • ערב יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
 • יום הכיפורים.
 • יום א'של ראש השנה.
 • חג הפסח.
 • בימי ראשון הקאנטרי נפתח בשעה 16:00
 • הערה: בערב חג החל ביום א' הקאנטרי יהיה סגור כל היום.
 • פגרה: אחת בשנה ובהודעה מראש יצאו כל המדריכים לחופשה מרוכזת, בתקופה זו לא יתקיימו

חוגים.

 • הערה: ההנהלה רשאית מידי פעם לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה על פי שיקול דעתה.

שמור על רכוש הקאנטרי וניקיונו!

זכור! אחריך באים משתמשים נוספים!

בברכת הנאה מלאה

שמעון בן –אלי מנהל הקאנטרי וצוות הקאנטרי

תפריט נגישות